عادل احدی آقا حسن بیگلو

استادیار گروه آموزشی اطفال

اطلاعات تماس پست الکترونیک: a.ahadi@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل